Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 • 16-11-2022 19:16
 • Admin

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe dotyczy Kompleksowej realizacji robót budowlanych związanych z realizacją budynku zaplecza sanitarno-higienicznego z częścią magazynową, instalacjami oraz wyposażeniem w ramach inwestycji pn. „Centrum sportowo-szkoleniowe Radomiak”.

I. INWESTOR

Fundacja Radomiak Radom

ul. Jacka Malczewskiego 18,

26-600 Radom,

NIP: 7963008281,

REGON: 520827346

fundacja@radomiak.pl

 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem Centrum sportowo-szkoleniowego Radomiak w północnej części planowanego kompleksu, składająca się z zaplecza higieniczno-sanitarnego częściowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą
(w szczególności instalacjami wewnętrznymi). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania
w szczególności:

 • budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego boisk z częścią magazynową wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem,

 • urządzenia terenu wokół budynku.

Szczegółowy opis stanowi określono w Załączniku 2. tj. w Opisie przedmiotu oraz w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego zapytania.

 

III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Odrzuceniu będą podlegać oferty, które:

 • są niekompletne,

 • przewidują udzielenie gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy,

 • przewidują termin realizacji dłuższy niż do 23.12.2022 r.

W przypadku oczywistych omyłek pisarskich Inwestor wezwie Oferenta do poprawienia oferty w terminie
3 dni od dnia otrzymania informacji o błędzie.

Inwestor zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cen ofertowych z maksymalnie trzema oferentami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wykonawca będzie uprawniony do codwutygodniowych rozliczeń na podstawie protokołów odbioru częściowego.

Inwestor zobowiązuje się do zapłaty przelewem w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnej faktury.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):

Zgodny z podanym w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 23.12.2022 r.

Przez termin realizacji rozumie się protokolarny odbiór prac od Wykonawcy przez Inwestora
lub wyznaczonego przedstawiciela.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie
  pod adresem
  Fundacja Radomiak Radom, ul. Jacka Malczewskiego 18, 26-600 Radom (siedziba Inwestora).

 2. Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2022 r. do godziny 15:00, przy czym godziny w których można składać oferty (godziny pracy biura inwestora) to 10:00 - 15:00.

Jawne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30 w siedzibie Inwestora.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie
  z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).

 3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, z czego zewnętrzna opatrzona następującym zapisem:

 

Oferta na realizację Centrum sportowo-szkoleniowego „Radomiak”

Nie otwierać przed 21.11.2022 godz. 15:30”

 

VI. POZOSTAŁE UWAGI:

 1. Wybrany oferent będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy Uzupełniony kosztorys uszczegółowiony (załącznik 5) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik 6).

 2. Inwestor zastrzega sobie prawo do wstrzymania i unieważnienia postępowania w dowolnym momencie.

 3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach prowadzonego postępowania jest p. Andrzej Gawor,
  telefon: 509 632 170

 4. W przypadku rozbieżności między kwotami wpisanymi numerycznie a podanymi słownie, za wiążącą uznaje się wartość podaną słownie.

 1. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór oferty

  2. Opis przedmiotu

  3. Dokumentacja projektowa

  4. Wzór Umowy

  5. Wzór Kosztorysu uszczegółowionego

  6. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Sponsor Strategiczny

          


Sponsor Premium

                                                        

                                                             

 

Sponsor Platynowy

                                             

                                    


Sponsor Złoty

                                                            

 

Sponsor Srebrny

                                                                                                                        

 

Partner Radomiaka

                                                             

          

 

Patron Medialny

          


Partner Techniczny i Oficjalny Dostawca