Regulaminy

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE ORGANIZOWANE PRZEZ
RADOMIAK S.A. 

§1

 

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów oraz karnetów na mecze, zwane dalej „Meczami”, których organizatorem jest Radomiak S.A., z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881026 (NIP 7962998324, REGON 386937590) zwanego dalej Organizatorem.

 2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Bilety są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe.

 2. Bilet, karnet zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

 3. Warunkiem sprzedaży biletu lub karnetu jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na Mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na Meczu.

 4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa Mecze w ramach danej rundy lub sezonu.

 6. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1.

 7. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej
  6 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.

 8. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wymagające pomocy opiekuna, otrzymują bilety bezpłatne na Mecz. Organizator dysponuje na każdy mecz 10 biletami dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz 10 biletami dla opiekunów. Bilety będą przydzielane i rozsyłane przez Organizatora. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym nie poruszające się na wózkach ale wymagające opiekuna oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym będą mogły zakupić bilet ulgowy na mecz przez aplikację internetową oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży.By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową lub sezon.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

 11. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w Meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.

 12. Zmiana przypisanego do Biletu/Karnetu miejsca na Stadionie nie jest możliwa.

 13. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca Biletu/Karnetu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na Stadionie na podstawie paragonu fiskalnego oraz wydruku blankietu będącego dodatkowym potwierdzeniem miejsca, na który został zakupiony Bilet/Karnet.

 14. Biletów oraz karnet nie sprzedaje się osobom:

a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie
do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione
do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy, na podstawie artykułu 15 ust. 3 pkt. 3 Ustawy
o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.

 1. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na Mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

 2. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

 3. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą w zakładce Cennik.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen biletów na mecze Premium. Mecze Premium będą wskazane przez Klub i będzie obowiązywał na nie odrębny cennik.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.


§3

 1. Bilety oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży: Portal internetowy bilety.radomiak.pl. oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży wskazanych przez Organizatora.

 2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. Sprzedaż on-line jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu sprzedaży on-line jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się
  z Internetem i  wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Nabywca ma zakaz dostarczania treści bezprawnych. Złożenie zamówienia przez system sprzedaży on-line stanowi ofertę złożoną Organizatorowi przez Nabywcę. Umowa zostaje zawarta w chwili zakończenia zamówienia
  i zapłaty ceny. Transakcja nieopłacona skutkuje anulowaniem zamówienia. Warunki rozwiązywania umów określone są w § 4 pkt. 3. 

 3. Punkty sprzedaży zlokalizowane na stadionie.

 4. Sklep stacjonarny mieści się w Galerii Słonecznej a punkt sprzedaży Canal+ w centrum handlowym M1.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 3. 

 6. W punkcie kasowym, w sklepie stacjonarnym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć lub zwiększyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.

 7. Reklamacje można składać mailowo pisząc na adres: bilety@radomiak.pl.

 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia.

§4

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za sprzedaż biletów i karnetów.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN, ZPNu lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu Meczów bez publiczności.

 3. Zakupionego biletu nie można zwrócić. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z pózn. zm.) nie przysługuje Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy nabycia Biletu lub Karnetu na Wydarzenia ­– zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. Ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje, gdy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 2 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu. Zmiana w programie meczowym nastąpi wyłącznie z ważnych przyczyn.

 5. Klub udostępnia kibicom możliwość zwalniania miejsc karnetowych w systemie sprzedażowym. Zwalnianie miejsc ma dwa etapy, w pierwszym etapie, który trwa do dnia poprzedzającego Mecz, kibice, którzy zwolnią swoje miejsce z karnetu uzyskują kod, który mogą przekazać innemu kibicowi chcącemu zakupić bilet na mecz Radomiaka. Podając przy zakupie biletów kod, inny kibic rezerwuje zwolnione miejsce karnetowe i ma możliwość zakupu biletu na to miejsce w normalnej cenie wynikającej z cennika na dany Mecz. Kibice posiadający kod mogą dokonać zakupu danego miejsca do chwili zakończenia pierwszego etapu. W drugim etapie wszystkie zwolnione (i nie wykupione) miejsca trafiają automatycznie do otwartej sprzedaży, a ich zakupu może dokonać dowolny kibic bez podania kodu zwalniającego.

§5

 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego Regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych
  i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania ww. czynności. Organizator jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i warunki ich ochrony znajdują się na stronie internetowej https://bilety.radomiak.pl/Home/Regulations pod tytułem: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”. Organizator stosuje zabezpieczenia transmisji danych kart płatniczych. 

 4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 8. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email:  bilety@radomiak.pl

§6

 1. Wszelkie pytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy
  tj.: 
  bilety@radomiak.pl

 2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Struga 63 w Radomiu.

 3. Spory pomiędzy Organizatorem, a Nabywcą mogą być rozstrzygane w formie polubownej m.in.
  za pośrednictwem Rzecznika Praw Konsumentów. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 5. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora, w punktach sprzedaży biletów
  i karnetów oraz w siedzibie Organizatora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 roku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych jest Radomiak S.A. z siedzibą w Radomiu Struga 63, 26-600 Radom, KRS: 0000881026, NIP: 7962998324, REGON: 386937590;

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować z Administratorem na adres e-mail: biuro@radomiak.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem,

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów,

 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,

 4. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora,

 5. w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy,

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienie faktury),

 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

 4. prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 5. wyrażona przez Państwa zgoda.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, np. kupna biletu, karnetu czy też karty kibica, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora mogą Państwo wnieść sprzeciw. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Administratora. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Administratora
w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Administratora. Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione
do prowadzenia postępowań.

Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z Internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony). Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników (jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji - m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online). Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci. Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.

Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach w serwisie ##########.pl. Nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców.

Sponsor Strategiczny

          


Sponsor Premium

                                              

            

 

Sponsor Platynowy

                           

                                    


Sponsor Złoty

                                                            

 

Sponsor Srebrny

                                                                                                                        

 

Partner Radomiaka

                                                                      

                                                                       

                                                                      

 

Patron Medialny

                              


Partner Techniczny i Oficjalny Dostawca